Funktioner

Flexibel utvecklingsplattform

Webbplatser är ofta föremål för ett kontinuerligt och löpande förändringsarbete som kräver nyutveckling eller anpassning av den existerande webbplatsen. Orsaken är att omvärlden förändras vilket skapar nya krav och önskemål, både intern och externt.

Förutom en eventuell initial licenskostnaden utgör anpassnings- och implementationsarbetet ofta merparten av den totala projekt- eller förvaltningskostnaden av en typisk webbplats eller intranät. Det är därför viktigt att webbpubliceringsplattformen är väl förberedd och anpassad för ett löpande förändringsarbete – samt att tekniken möjliggör en radikal förändring utan att webbplatsen måste byggas om från grunden.

Content Studio har utvecklats sedan slutet av 90-talet och har använts i hundratals webbplatser och intranät. På denna resa har kunder ställt nya krav, genomgått interna, organisatoriska förändringar, infört nya produkter och grafiska profiler. De förändringar våra kunder genomgått genom åren har bidragit till att Content Studio utvecklats till en av marknadens mest flexibla publiceringsplattformar. Oberoende tester visar att Content Studio kunder är de nöjdaste CMS-kunderna (Internet World 2007).
 

Integrerad utvecklingsmiljö

Content Studio har försetts med en integrerad utvecklingsmiljö där användare, utan krav på djupa programmeringskunskaper, kan göra förändringar i logik, layout och funktionalitet – direkt i verktyget. Inget externt utvecklingsverktyg krävs för enklare förändringar, allt som krävs är en webbläsare. Detta gör det möjligt för organisationer att på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt underhålla och vidareutveckla sin webbplats. För många organisationer minskas även beroendet av externa konsulter.
Content Studio komponentbibliotek kombinerat med standardkomponenter för .NET plattformen gör att utvecklingsarbetet blir enklare och effektivare.

Den integrerade utvecklingsmiljön i Content Studio stödjer utveckling med drag-och-släpp, versionering, förhandsgranskning, kodläge, användning av server- och användarkontroller och mycket mer.

Content Studio inbyggda teknik för hantering av XML-dokument underlättar utvecklingsarbetet för informationshantering och databasdesign. Content Studio använder XML för huvuddelen av all datalagring och tillhandahåller ett ramverk och API som gör det mycket enkelt att skapa databasdrivna webbapplikationer.

Content Studio integrerade utvecklingsmiljö stödjer bland annat:
 •Masterpages och Content Placeholders
•CSS, Themes och Skins
•Code behind
•C# och VB.NET
•Användning och skapade av användar kontroller och serverkontroller
•Användning och skapad av Active Scriptingkomponenter och LiveObjekt
•Tillgång till hela Microsoft .NET Framework och Content Studio API.
•Web Services
•Färgmärkning av programkod
•Serverside events
•AJAX och jQuery

För mer avancerade utvecklare som önskar mer funktionalitet finns möjligheten att använda etablerade utvecklingsverktyg som exempelvis Microsoft Visual Studio 2005 eller 2008.
 

Integration med Visual Studio (VSI)

Content Studio VSI är en tilläggsprodukt som möjliggör en direkt koppling mellan Microsoft Visual Studio 2008 och Content Studio. VSI möjliggör utcheckning/incheckning av dokument, lokal debugginng direkt från Visual Studio. VSI fungerar på samma sätt som när Visual Studio arbetar mot Microsoft SourceSafe eller andra source code repositories. Naturligtvis fungerar Visual Studio Intelliscense även i Content Studio VSI.
 

Objektorienterat och strukturerat

Grundtanken med Content Studio är att bygga upp webbplatsen kring återanvändbara objekt som filtrerar, presenterar och behandlar information som härstammar från XML-dokument. Objekten skapas med hjälp av komponenter som dras in på sidorna och som konfigureras efter behov. Genom att lagra informationen helt separerad från presentationslagret är det möjligt att återanvända informationen på flera ställen på webbplatsen, exportera information eller importera information.

En webbplats skapad i Content Studio blir normalt väldigt strukturerad eftersom informationen lagras i en logisk struktur som kan separeras från webbplatsens navigationsstruktur. Detta gör det möjligt att ändra menystrukturer utan att påverka eller behöva göra om den underliggande strukturen.
 

.NET

Content Studio är baserad på Microsoft .NET Framework och stöder alla grundtekniker inom ASP.NET. Microsoft .NET är idag en mycket etablerad plattform som erbjuder hög produktivitet, ett stort utbud av produkter och komponenter, ett gediget utbildningsutbud och ett flertal källor till kompetens och resurser. Microsoft .NET är idag en av Sveriges mest använda miljöer inom privat- och offentlig sektor, och ligger i framkant när det gäller funktionalitet, flexibilitet och modern arkitektur. För dig som kund betyder detta trygghet, långsiktighet, tillgång på kompetens och nya produkter.

Content Studio stöder bland annat följande grundtekniker inom Microsoft .NET Framework och ASP.NET:

Serverkontroller
Användarkontroller
Post backs
Web Services
Forms Login
Membership providers
C# och VB.NET
AJAX
Master Pages
Cache
Themes & Skins
Web Parts
Personalisering
… och mycket mer. Förutom fördelarna i .NET tillhandahåller Content Studio ett eget ramverk och API för innehållshantering, komponentuppbyggnad och samverkan.

För Dig som utvecklare betyder detta att du enkelt kommer igång och som .NET utvecklare du kommer att känna igen de flesta teknikerna och
begreppen.
 

Komponentbaserad arkitektur

Content Studio är en serverprodukt uppbyggd i en flerskiktad arkitektur. Detta betyder att information, affärslogik, layout och design hålls separerad vilket möjliggör större återanvändbarhet av funktionalitet, och större flexibilitet. Active Scripting, Content Studio standardkomponenter, innehåller ett stort antal funktioner som är vanligt förekommande på webbplatser och intranät. Active Scripting i kombination med ASP.NET standardkontroller utgör sammanlagt en mycket omfattande grundplattform för webbplasten.

Utöver det stora antalet standardkontroller som ingår i ASP.NET, erbjuder Content Studio komponenter för bland annat:

Visning av information, olika metoder och principer
Filtrering av information, baserat på metadata mm
Inloggningsfunktioner
Behörighetskontroller
RSS-flöden
Menysystem
Formulärhantering
Infogning av media (Flash mfl.)
Bildhantering
Sökfunktioner
Språkhantering
Lagring av information
Omdirigeringar
Hantering av dokumenthierarkier
Brödsmulor
… och mycket mer. Dessutom medföljer källkoden till alla ingående komponenter (del av Content Studio SDK).

I praktiken betyder den komponentbaserade arkitekturen:

Enkelhet
Effektivitet
Återanvändbarhet
Standardisering
Öppen arkitektur
Content Studio arkitektur består av en samling väldokumenterade API:er i form av .NET-klasser. Klasserna är fullt kompatibla med Visual Studio 2005/2008 och finns även tillgängliga via Web Services. Alla användare har tillgång till dessa klasser och i Content Studio SDK ingår en komplett dokumentation inklusive programexempel, FAQ och mycket mer.
Den öppna arkitekturen gör det möjligt att själv skapa tillägg, komponenter, plugins eller tillämpningar.
 

Källkod

Samtliga standardkomponenter (Active Scripting komponenter) som ingår i Content Studio levereras även i källkodsform (ingår i Content Studio SDK). För Er innebär detta en möjlighet att göra förändringar eller tillägg, insikt över hur de ingående komponenter är uppbyggda, och en möjlighet att själva dela ut komponenter, eller sälja komponenter.
Källkoden till Content Studio kärna ingår ej i Content Studio SDK.
 

EPT

En av de mest grundläggande teknologierna i Content Studio kallas EPT, eller Edit & Presentation Templates. Denna teknik gör det möjligt att enkelt skapa inmatningsformulär som kan vara både dynamiska och regelstyrda. Inmatningsformulären används av redaktörer för att skapa och redigera all information på webbplatsen.

Inmatad information lagras automatiskt i XML-format. Lagrad information presenteras med hjälp av en eller flera presentationsmallar som sätter samman informationen med önskad presentationslayout.
Med hjälp av EPT är det enkelt att skapa exportmallar för XHTML, XML, RSS, text, Excel eller andra format.

EPT kan även användas för WYSIWYG-redigering genom att använda komponenter för HTML-redigering. WYSIWYG-redigering och formulärbaserad redigering kan kombineras ihop - all data lagras dock alltid som XML.
 

Redigeringsformulär

Redigeringsformulär skapas med hjälp av den inbyggda WYSIWYG-redigeraren. Content Studio stödjer alla formulärobjekt enligt HTML-standarden. För mer avancerade formulär som exempelvis skall visa information från andra datakällor eller filtrera fram information från andra delar av Content Studio, finns speciella komponenter, exempelvis Insert Filtered Documents In Dropdown.

Redigeringsformulär kan förses med regler över vilka fält som är obligatoriska, min/max längd, personnummer, heltal, e-postadress etc. För mer avancerad validering som bygger på komplex validering av flera fält i kombination, finns stöd för synkrona Javascript-event. I dessa event (händelser) kan programkod infogas som validerar eller justerar inmatad information.

Content Studio stödjer naturligtvis även alla .NET Server- och Användarkontroller.
 

Lagring i XML-formatet

Information som produceras av redaktörer eller besökare lagras automatiskt i XML-formatet. För all slags information skapas automatiskt XDR-scheman som kan användas vid integration med exempelvis Microsoft Biztalk. Förutom den information som anges i redigeringsformuläret lagras även Content Studio specifik information, eller metadata, såsom när dokumentet skapades och vem som skapade det, om det modifierats, när och av vem etc.

XML-informationen kan väljas att indexeras. Detta betyder att Content Studio upprätthåller ett "sorterat register" över informationen vilket innebär att informationen kan filtreras och sorteras mycket snabbt.
 

Presentationsmallar

Lagrad information behöver ofta kunna presenteras på flera olika sätt. Eftersom informationen lagras som XML behövs en "mall" som omvandlar XML till XHTML (eller annat visningsformat). I Content Studio kallas dessa mallar Presentationsmallar. Presentationsmallar skapas enkelt m h a drag-och-släpp och den inbyggda WYSIWYG-redigeraren.
Content Studio stödjer även .NET teknologierna Master Pages, Themes och Skins.
 

Komponentbaserad arkitektur

En av grundpelarna i Content Studio är Active Scripting. Tekniken bakom Active Scripting gör det enkelt att

Bygga och modifiera webbplatser
Infoga nya funktioner
Återanvända funktioner
Kapsla in avancerad programkod i användarvänliga skärmobjekt
Med Active Scripting får administratören och utvecklaren tillgång till en stor mängd färdiga komponenter som gör det enkelt att med drag-och-släpp teknik infoga avancerade funktioner på webbplatsen.

Komponenterna i Content Studio går att kombinera ihop för att på så sätt skapa högnivåmoduler som exempelvis chat, diskussionsforum, bilddatabaser etc. De över 100 ingående komponenterna går att kombinera ihop för att skapa majoriteten av funktionaliteten på en normal webbplats eller intranät.

För en utvecklare betyder Active Scripting tidsbesparing. Eftersom hela webbplatsen normalt byggs upp utan programmering går utvecklingsarbetet betydligt snabbare. Om kundspecifik programkod är nödvändig kan denna kod kapslas in i en kundunik Active Scripting-komponent. Denna komponent blir då återanvändbar och kunden kan enkelt konfigurera komponenten och återanvända denna mha drag-och-släpp.

Systemintegratörer och utvecklare kan enkelt skapa egna AS-komponenter via Content Studio, Microsoft Visual Studio, Adobe Dreamweaver eller motsvarande. Active Scripting är transparent för ASP.NET och Javascript.

Utöver Active Scripting kan Content Studio användas för att skapa och använda både .NET Server Controls och .NET User Controls.
 

XML-index

Webbplatser och intranät innehåller normalt en stor mängd information och funktionalitet. För att nyttja den lagrade informationen på bästa sätt krävs stöd för att söka, filtrera och göra urval ur denna information. I en klassisk webbapplikation skapas detta med databasanrop som anpassas efter kundens behov. All utveckling kräver programmeringskunskaper och tillägg eller förändringar i informationsstruktur eller funktionalitet kräver normalt expertkunskap.

I Content Studio skapas informationsstrukturer och redigeringsformulär med hjälp av det inbyggda redigeringsverktyget (WYSIWYG). Tekniken kallas EPT och gör det enkelt att skapa avancerade formulär utan krav på programmeringskunskaper.

När ett redigeringsforumlär skapas i Content Studio skapas automatiskt ett XDR-schema som beskriver vilka fält som informationen består av. Utifrån detta schema kan sedan informationen indexeras.

Indexering av information innebär att SQL Server bygger upp en slags "innehållsförteckning" i alfabetisk ordning. Indexet gör det enklare för SQL Server att hitta önskad information, sortera eller filtrera information.

I Content Studio skapas dessa index väldigt enkelt och Content Studio underhåller indexet automatiskt.

För sökning, filtrering och sortering av indexerad information finns ett antal Active Scripting-komponenter, exempelvis Insert Filtered Documents, List Filtered Documents och List Pageable Filtered Documents. Komponenterna gör det enkelt att välja ut information som skall presenteras och med hjälp av uttryck som AND/OR/NOT/CONTAINS/LIKE kan urval ske i olika kombinationer.
 

Exempel på användning av XML-index:

Lista alla lediga jobb i kategorin "Marknadsföring"
Lista alla lediga jobb i kategorin "Marknadsföring". Inkludera endast lediga jobb som har ett förfallodatum minst 7 dagar framåt i tiden och sortera informationen enligt förfallodatum.
Infoga de tre senast publicerade nyheterna från nyhetskällan "IDG" och sortera dessa i datumordning
Skapa en tabell innehållande max 10 annonser. Förse tabellen med klickbara kolumnrubriker och sortera informationen i bokstavsordning. Klickar användaren på en kolumnrubrik skall informationen sorteras om enligt vald rubrik.
Data som lagras i Content Studio hanteras normalt med EPT-tekniken och därmed fungerar XML-indexet och tillhörande Active Scripting komponenter mycket bra tillsammans med Presentationsmallar. Detta gör det enkelt att ange HUR informationen presenteras.
 

EPT, XML-index och Active Scripting kan sammanfattas på detta sätt:

EPT/Redigeringsformulär - anger vilken information som kan skapas, regler för inmatning. Resultatet blir ett XDR-schema. Styr vilken information som kan skapas, och hur informationen struktureras och lagras.
XML-data - information som skapas i redigeringsformuläret lagras normalt i XML-formatet
XML-index - lagrad information indexeras för bästa prestanda.
EPT/Presentationsmallar - anger hur informationen presenteras. Styr HUR informationen visas.
Active Scripting - infogar funktioner för att söka, filtrera och sortera information. Styr VILKEN information som visas.
Kombinationen av dessa gör Content Studio till en unik utvecklingsmiljö som maximerar möjligheterna och minimerar utvecklingsarbetet.

Dokumentation

SNAG-2012-09-21-14.34.27.png

 På docs.teknikhuset.se hittar du dokumentation för Content Studio.

Content Studio 5.7 SDK

sdk.jpg

Här hittar du Content Studios SDK http://docs.contentstudio.se

Kontakta oss

info@teknikhuset.se

Telefon vx: 090-70 87 00

Fax: 090-70 87 41

Läs mer

Kunder

Content Studio används på hundratals framgångsrika webbplatser. Se några exempel här.

Läs mer
Support